Til handelskommissær Cecilia Malmström

  

TTIP i forhold til kultur og den audiovisuelle sektor

 
Vi - De Nordiske Kunstnerråd*, som repræsenterer mere end 90.000 professionelle kunstnere fra forskellige kunstarter i de nordiske lande - vil gerne gøre opmærksom på vores store bekymring over de frihandelsforhandlinger, som pt. finder sted mellem den Europæiske Union (EU) og De Forenede Stater (USA) om TTIP (Det Transatlantiske Partnerskab for Handel og Investering).

De Nordiske Kunstnerråd opfordrer EU’s forhandlere til at tage hensyn til forpligtelserne i UNESCOs 2005 konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed (UNESCO konventionen), som EU har ratificeret, og at sikre at konventionens formål bliver fuldt ud respekteret i TTIP-forhandlingerne.

Vi anmoder TTIP-forhandlerne om at

- sikre at målsætningerne og forpligtelserne i UNESCO konventionen for kulturel mangfoldighed bliver fuldt ud respekteret i TTIP-forhandlingerne,

- garantere at der ikke i den endelige aftale bliver givet indrømmelser på kulturområdet, heller ikke på områder der ikke er eksplicit undtaget i forhandlingerne,

- lade den audiovisuelle undtagelse afspejles på passende vis ved at sikre en bred og fremtidssikret undtagelse for audiovisuelle tjenesteydelser, som er neutral i forhold til teknologier og platforme, og som inkluderer online-tjenester, samt

- bidrage til mere gennemsigtighed i forhandlingsprocessen ved i højere grad at gøre forhandlingsdokumenterne tilgængelige for Europas borgere.


Kulturel mangfoldighed


Formålet med UNESCO konventionen er at beskytte og fremme mangfoldigheden af kulturelle udtryksformer, som fastlagt i konventionens artikler 1(a) og 4.1. I artikel 5.1 (”Generelt om rettigheder og pligter”) stadfæster konventionen de underskrivende staters suveræne ret til selv at formulere og implementere deres kulturpolitik og til at tage initiativer til at beskytte og fremme mangfoldigheden af kulturelle udtryk. Artikel 6 (”Om parternes rettigheder på nationalt niveau”) beskriver, hvad en sådan kulturpolitik og sådanne initiativer kan omfatte.

De Nordiske Kunstnerråd opfordrer TTIP-forhandlerne til at respektere UNESCO konventionens målsætninger og forpligtelser, og især at overveje konventionens artikel 20, som foreskriver at underskrivende stater forpligter sig at handle i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til denne konvention i forhold til alle andre traktater, som de er part i. Dvs. at staterne skal tage denne konventions relevante forpligtelser i betragtning, når de fortolker og tillemper andre aftaler, som de er part i, uden at konventionen bliver underordnet disse.

Da frihandelsaftalernes (herunder TTIPs) grundprincipper, såsom ”fri markedsadgang”, ”national behandling” og ”mest-begunstiget-land” klausuler, altid har til formål at reducere diskriminerende reguleringer og støttepolitikker i de lande, som er med i aftalen, er der en betydelig risiko for, at Europas kulturelle mangfoldighed kan komme under pres i TTIP-forhandlingerne.

TTIP kan, hvis ikke ovenstående bekymringer bliver taget alvorligt, påvirke nationale og regionale kultursubsidier og støtteordninger, skade lokal og regional beskæftigelse i kultursektoren og være til alvorlig skade for de europæiske ophavsretssystemer. Alle disse mulige følger af TTIP er kontraproduktive ift. at styrke vilkårene for kunstnerne og den kreative sektor i Europa.


Den kulturelle og audiovisuelle sektor

TTIPs liberaliseringsbestræbelse, både fra europæisk og USAs side, var at opnå en bred frihandelsaftale, som dækker alle samfundsområder, inklusive kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser. Der blev sat spørgsmålstegn ved denne bestræbelse både af kulturministre i 14 medlemslande og af Europa-Parlamentet, hvor en stor majoritet ønskede direkte at undtage kulturelle og audiovisuelle ydelser fra forhandlingsmandatet. Efter lange diskussioner ved Ministerrådsmødet i juni 2013, tillod Rådet til sidst en undtagelse for audiovisuelle ydelser.

Punkt 9 i det direktiv, som Ministerrådet gav TTIP-forhandlerne i juni 2013 (netop offentliggjort i oktober 2014), er et skridt i den rigtige retning. Med denne fælles nordiske udtalelse vil vi forsikre os om, at Europa-Kommissionen respekterer punkt 9 i mandatet og tager det i betragtning under forhandlingerne, i overensstemmelse med vores krav.

Ifølge De Nordiske Kunstnerråd bør denne audiovisuelle undtagelse afspejles på passende vis i selve aftalen for at beskytte og fremme den kulturelle mangfoldighed og media-pluralismen i Europa. Vi ønsker derfor at understrege vigtigheden af en bred og fremtidssikret undtagelse for audiovisuelle tjenesteydelser, som er neutral i henseende til teknologier og platforme, og som specifikt dækker de audiovisuelle ydelser, som tilbydes på nettet. Audiovisuelle ydelser, som fremsættes som en del af et pakketilbud, skal også fortsat blive opfattet som sådanne.

Vi vil derudover opfordre forhandlerne til at sikre, at der ikke gives indrømmelser inden for den del af kulturområdet, som ikke er direkte undtaget i forhandlingerne, i den endelige TTIP-aftale. Med henblik på at sikre dette, er der behov for en erklæret undtagelse for kulturelle ydelser i aftalen, og vi anbefaler her forhandlerne at bruge UNESCO konventionens bredere definition. En reference til forpligtelserne i UNESCO konventionen bør også fremgå af TTIPs præambel.


Gennemsigtighed

Manglen på gennemsigtighed i TTIP-forhandlingerne udgør et stort demokratisk problem. Forhandlingernes hemmelighedsfuldhed står også i modsætning til UNESCO konventionens artikel 11, som fastlægger at parterne skal anerkende civilsamfundets fundamentale rolle for at beskytte og fremme mangfoldigheden af kulturelle udtryk. Parterne skal tilskynde og opmuntre civilsamfundet til aktiv deltagelse mhp at nå konventionens målsætninger.

Derfor opfordrer De Nordiske Kunstnerråd TTIP-forhandlerne til at bidrage til, at forhandlingsteksterne i højere grad bliver tilgængelige, og til at forbedre kommunikationen med offentligheden om forhandlingsforløbet, således at Europas borgere og kunstnere får tilgang til information om, hvilke emner der diskuteres indenfor rammerne af TTIP-forhandlingerne. En åben og demokratisk proces er afgørende for, om TTIP overhovedet vil kunne realiseres.


Den 28. oktober 2014

På vegne af De Nordiske Kunstnerråd*

Mats Söderlund, KLYS - Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, Sverige
John Frandsen, Dansk Kunstnerråd
Ilkka Niemeläinen, Forum Artis, Finland
Kolbrún Halldórdóttir, BIL - Bandalag Islenskra Listamanna, Island
Anders Hovind, Kunstnernettverket, Norge
Leif Saandvig Immanuelsen, EPI - Organisation for skabende og udøvende kunstnere, Grønland
Bár∂ur Dam, LISA - Listafolkasamband Føroya, Færøerne
Brita Kåven, Samisk Kunstnerråd
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17